Wedding & Event

“ไร่วานิช” ถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดล้อมกรรมวิธีการเพาะปลูกและวัฏจักรการเติบโตของข้าวโพดอย่างครบวงจร ผ่านประสบการ์ณไร่ข้าวโพดที่ชู ฝักเหลืองอร่ามตัดกับลำต้นสีเขียวอันน่าประทับใจ บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ณ​ใจกลางเมืองภูเก็ต เรามุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ ประสบการ์ณทางด้านการเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติไปพร้อมๆกับวัฒนธรรม ประเพณี และ ความเป็นอยุ่ของเกษตรกร พร้อมทั้งสนุก และเพลิดเพลินกับสีสันของ ดอกไม้ และความขี้เล่นของสัตว์นานาชนิด